Élettani és Biokémiai Tanszék

Isten hozta az Élettani és Biokémiai Tanszéken, mely egyike a legmeghatározóbb alaptudományi tanszékeknek a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen. Tanszékünk egy dinamikus, nyitott, rugalmas, sok értelemben innovatív, összetartó és vidám csapatot fog össze. Hisszük, hogy ezek a legfontosabb jellemzőink, de ne feledjük, hogy hosszú idő telt el, amíg ez a csapat ilyen formában kialakult. Nézzük csak, hogyan történt ez…

Történet

Az első független Élettani Tanszék 1872-ben alakult meg Tanhoffer Lajos vezetése alatt, akinek a tollából született az a 700 oldalas, összehasonlító élettan tankönyv, melyet hallgatók és szakemberek több generációja forgatott szerte a világon. Farkas Géza vezetése alatt, 1908-ban az épület felújítás alá került és még egy új szinttel is bővült. 1948-ban, Bálint Péter orvosprofesszor vezetése során a szövettan és élettan oktatása kettévált és a fiziológiai kémia oktatása pedig különös hangsúlyt kapott. 1952-ben első ízben került állatorvosdoktor az intézmény élére Kemény Armand személyében. Neki köszönhetően az oktatásban mindinkább érvényesült az állatorvosi szemlélet a gazdasági állatok vonatkozásában. Kemény Armand több mint 20 éven át volt a tanszék vezetője, akinek a nevét az első, egyetemünkön létrehozott multimédia labor is őriz, emléket állítva ezzel is a professzor hosszan tartó, gyümölcsöző munkásságának. 1964-ben Pethes György munkásságának eredményeként Európa legelső B-szintű állatorvosi kutató radioizotóp laboratóriuma a mi tanszékünkön jött létre. E labor teret adott a korszerű radioimmunanalitikai módszerek bevezetésére. Részben ezeknek a módszerekre támaszkodva indultak el olyan új kutatási projektek, amelyek máig meghatározónak bizonyulnak kutatási irányvonalainkat tekintve.

Kutatás

Jelenlegi kutatásaink több, de egymással szoros kapcsolatban lévő témakörökben folynak. E temakörök lényegében egy terület köré csoportosulnak vizsgálva a perifériás szervek (így az emésztőtraktus és szaporítószervek) és az agyi központok között endokrin, neuroendokrin folyamatok, jelátviteli utak mikéntjét, és azt hogy ezekre milyen hatást gyakorolnak az anyagcsere-folyamatok, a reproduktív státusz, vagy különböző citotoxikus, gyulladásos és környezeti hatások. A vizsgálataink természetükből fakadóan több tudományterületet érintenek és számos molekuláris, morfológiai és neurofiziológiai technika alkalmazását követelik meg. Természetesen a munkánk eredményessége elképzelhetetlen a hazai és nemzetközi együttműködések nélkül. Büszkék vagyunk arra, hogy tanszékünk olyan intézményeket tudhat hosszú távú partnerei közt, mint a Yale Egyetem (USA), a hannoveri Állatorvostudományi Egyetem (Németország), a Cincinnati Egyetem (USA), az Oxfordi Egyetem (Nagy Britannia) és a budapesti Kísérleti Orvostudományi Intézet.

Oktatás

Számunkra az oktatás éppúgy fontos, mint a kutatás, hiszen az alapvető szemléletünk az, hogy a két terület szintézise az, amely ismereteinket igazán gazdagíthatja. Tanszékünkön az Élettan és a Biokémia jelentik a két fő oktatott tantárgyat, melyek mind az állatorvos, mind a biológia BSc képzésben tárgyalásra kerülnek. Mindkét oktatott diszciplína önmagában sem elhanyagolható mértékű leterheltséget jelent oktatóink számára, különösen annak fényében, hogy az oktatás nem csupán magyar, hanem angol és német nyelven is folyik az igen nagyszámú hallgatók számára. Sőt, emellett a tőlünk telhető módon a hallgatóinkra személyre szabottan is figyelmet próbálunk fordítani, ezzel is segítve őket a curriculum rögös útján. Ezen felül az oktatógárdánk igyekszik minél jobban megfelelni a folyamatosan változó oktatási módszerek által támasztott új követelményeknek, melyet a fentebb említett tantárgyak mellett számos fakultatív tárgy (Bioinformatika, Patobiokémia, Paleofiziológia, stb.) innovatív oktatási megközelítése (e-learning alapú, tutoriális rendszerű, stb.) révén is érvényre jutattunk. Végül szeretnénk kiemelni, hogy mindazon hallgatókat, akik a magas színvonalú kutatás iránt éreznek magukban fogékonyságot, nagy szeretettel várjuk az éppen aktuális kutatási projektjeinkben való bekapcsolódás reményében, lehetőséget nyújtva nekik ezzel a szakdolgozat vagy TDK-dolgozat készítéséhez.