Állatorvosi Élettan

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat. 

Az állatorvostan-hallgatók számára az állatélettan túlságosan bőséges, teljes anyagának bemutatása helyett annak csupán egy részét, az állatorvosi élettant oktatjuk. Ez a tárgy kiemeli az élettan azon fejezeteit, amelyekre a későbbi stúdiumok során a hallgatónak, illetve munkája során az állatorvosnak szüksége lesz. Tekintettel arra, hogy az élettan alapozó tantárgy (az állatorvostan-képzés tantervében az alapozó modul része), hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az egyes állatorvosi szempontból fontos fejezeteket olyan mélységben oktassuk a hallgatóknak, hogy - a letisztult tananyagon túlmenően - az éppen kutatás alatt lévő, vitatott kérdésekbe is tudományos szinten nyerjenek betekintést. 

Az élettant mindkét félévben heti 2×2 óra elméleti előadáson és heti 1,5 óra gyakorlaton ismerik meg hallgatóink. A gyakorlatok jellege megkívánta, hogy azokat összevonjuk és kéthetenként 3 óra keretében tartsuk meg, így lehetőség nyílik időigényesebb kísérletek elvégzésére, illetve azok regisztrálása. 

Azok az állatorvostan hallgatók, akik más egyetemeken, vagy a mi tanszékünkön hallgatott két féléves élettani oktatás után sikeres vizsgával rendelkeznek, részleges, vagy teljes felmentést kaphatnak egyéni elbírálás alapján.

Az állatorvosi élettan oktatásának célja továbbá a hallgatók felkészítése a mindennapi állatorvosi munka fontos elemére, az egyéni manuális munkára. Ezt a gyakorlati oktatáson keresztül kívánjuk elérni. A gyakorlatoktól kettős eredményt várunk. Egyrészt a manualitás javulását, másrészt azt, hogy a hallgató a gyakorlati kísérletek elvégzésén keresztül meglássa, megérezze az elmélet és a gyakorlat közötti összefüggéseket, valamint az élettani-biológiai kutatások szépségét.