Kollokvium

Az összehasonlító élettan oktatás a félév végén írásbeli kollokviummal zárul. A kollokviumra bocsátás előfeltétele a félév végi aláírás megszerzése:

  • Indexaláírást az a hallgató kap, így vizsgára bocsájtható, aki a félév során mindkét zárhelyi dolgozaton több mint 50 %-ot ért el. Az esetlegesen mulasztott, vagy 50 %-nál gyengébb (max. 1 db) ZH-t a félév végén lehet pótolni, javítani.
  • A zárthelyiken elért pontok összesítése itt található.

Csak a tanszék által megadott vizsganapok valamelyikére lehet jelentkezni. A NEPTUN-rendszer mellett a hallgatóknak minden, a vizsgával kapcsolatos változást a tanszéki referens számára mindenképpen jeleznie kell. Vizsgára jelentkezni legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. 

A kollokviumon a félév elméleti anyagát kérdezzük vissza. A kollokviumon a hallgatóknak a leckekönyvükkel kell megjelenniük. A vizsgázó hallgató személyazonosságát a vizsga elején a vizsgafelügyelők ellenőrzik. 

Az írásbeli vizsgán maximum 100 pontot lehet gyűjteni. A vizsga sikeres, ha a hallgató minimum összesen 51 pontot ér el úgy, hogy a tesztkérdéseken minimum 34%-os eredményt, míg az ábrákon és az esszén minimum 26-26%-os eredményt ért el. 

A vizsga felépítése

Az írásbeli vizsga három részből áll: 

Az írásbeli vizsga három részből áll: 

  • Az első részben ki kell tölteni egy 40 kérdésből álló egyszerű választásos tesztet, amely lefedi az állatorvosi élettan valamennyi témakörét. A 100%-os eredményű teszt 35 pontot ér.
  • A második részben egy ábrát kapnak az élettan egyik fejezetéből, amelyeket értelmezni kell, ki kell tölteni a megjelölt, hiányzó részeket, illetve válaszolniuk kell a feltett kérdésekre. Az ábra 100%-os eredményű megoldása 15 pontot jelent. Az ábrát az előadásokon vetített ábrákból választjuk.
  • Az írásbeli vizsga harmadik részében két, az ábra témájától független témakörhöz kapcsolódó esszékérdést kell kifejteni. Egy esszékérdés 100%-os eredményű megoldása 25 pontot ér. A lehetséges esszékérdéseket ide kattintva találják meg.  

Az írásbeli vizsgán maximum 100 pontot lehet gyűjteni. A vizsga sikeres, ha a hallgató minimum összesen 51 pontot ér el úgy, hogy a tesztkérdéseken minimum 34%-os eredményt, míg az ábrákon és az esszén minimum 26-26%-os eredményt ért el. Az írásbeli vizsgára 100 perc áll rendelkezésükre.

Évközben szerzett pontok beváltása a záróvizsgán

A hallgatók, akik az évközi ZH-kon kiemelkedő eredményt érnek el, extra pontokat gyűjtenek, amelyeket a vizsgán a 40 kérdéses tesztsorában írunk jóvá (1 pont = 1 elfogadott tesztpont).

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga követelményei 

Feladat Ajánlott időtartam Maximális pontszám Minimumkövetelmény
Teszt 35 perc 35 pont 34%
Ábra 15 perc 15 pont 26%
1. esszé 25 perc 25 pont 26%
2. esszé 25 perc 25 pont 26%
Összesen: 100 perc 100 pont 51 pont

 A kollokviumon a tananyag ismeretét ötfokozatú skálán minősítjük. 

Összpontszám Érdemjegy
0-50 pont 1 (elégtelen)
51-60 pont 2 (elégséges)
61-70 pont 3 (közepes)
71-80 pont 4 (jó)
81-100 pont 5 (jeles)


 A hallgatók a vizsga időpontját egy alkalommal elhalaszthatják. Halasztani személyesen lehet a tanszéki oktatási referensnél. Halasztani legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. Ha a vizsgára feliratkozott hallgató nem jön el vizsgázni, akkor minden esetben elveszít egyet az adott vizsgaidőszakra eső vizsgalehetőségei közül

Szabályok a vizsgán

A vizsga írása során minden hallgatónak magánál kell tartania a leckekönyvét, amelyet a vizsga dolgozat íratása során ellenőrzünk és beszedünk. Ennek hiányában a hallgató vizsgán nem vehet részt. 

A vizsga dolgozat írása során a hallgatókra az alábbi szabályok vonatkoznak: 

  • A hallgatók csak a tanszék által biztosított golyóstollat használhatják a dolgozat megírásához.
  • A hallgatóknak valamennyi táskájukat, csomagjukat, tolltartójukat, a dolgozatíráshoz nem szükséges ruhadarabjaikat (pl. kabát, sapka, sál) stb. ki kell tenniük a tanterem elejébe, a tábla mellé.
  • A hallgatók a dolgozatírás során semmilyen segédeszközt nem használhatnak (pl. bármilyen elektronikus segédeszköz, írott segédeszköz, szóbeli segítségnyújtás). A segédeszközöket nemcsak nem használhatják, hanem nem is tarthatják közvetlen környezetükben, illetve maguknál (elektronikus eszközöket, vagy tartozékaikat még kikapcsolt állapotban sem!).
  • A hallgatók semmilyen állatot nem hozhatnak be a dolgozatírás idejére a tanterembe, a hallgatótársak zavarásának elkerülése végett.

 A fenti szabályok megsértése esetén a hallgató dolgozatírását felfüggesztjük, a dolgozatra 0 pontot adunk. 

Javasoljuk, hogy a szükségtelen konfliktusok elkerülése érdekében a dolgozatírás megkezdése előtt mindenki győződjön meg arról, hogy közvetlen környezetében nincs illegális segédeszköz.